2013. február 25., hétfő

12. Bejegyzés: Cobra poszt magyarra fordítva 2.Intel Update 

Információ frissítés

 
There have been certain developments behind the scenes which I am finally allowed to speak about.

A háttérben olyan bizonyos eseménysorok történnek, amikről végre engedélyezték, hogy beszélhessek.

The Resistance made a significant progress towards the surface. Basically the whole area between 0 and 30 meters below the surface has been liberated on the physical plane. It means the final clearing of the uppermost levels of all remaining military underground bases. Everything that was in any way associated with any of the black projects has been completely cleared from the layer between 0 and 30 meters below the surface. This means that Cabal can no longer use any type of underground facilities for any type of unlawful purposes. The few remaining underground facilities that were used by the Cabal for their rituals and for mind programming have been completely cleared. All underground storages of weapons and drugs or other underground facilities that were used by the Cabal have been completely cleared. Also, all remaining underground storages of gold, precious objects and artifacts were removed from the hands of the Cabal. The Cabal can now only use the surface of the planet for its actions.

Az Ellenállás hatalmas előrelépést tett a felszínen. Alapjába véve az egész környék 0 és 30 méter között a felszín alatt felszabadult a fizikai síkon. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb hátra maradt földalatti katonai bázisok legfelsőbb szintjei végleg megtisztultak. Minden, ami bárhogyan is kapcsolódott a fekete projektekhez teljen megtisztult ezen a téren 0 és 30 méter között a felszín alatt. Ru még azt is jelenti, hogy a Cabal (elit) nem tud tovább alkalmazni bárminemű földalatti létesítményt bármilyen típusú törvényellenes célhoz. Az a pár megmaradt földalatti komplexum, amit a Cabal (elit) az ő rituáléikhoz és agyi programozásaikhoz használtak teljesen megtisztultak. Minden földalatti raktár, ami fegyvert és drogot tárolt és azon túl bármi más földalatti létesítmény is, amit a Cabal (elit) használt teljesen meg lett tisztítva. Egyébként az összes megmaradt raktár, ami aranyat, értékes tárgyakat vagy ereklyéket tárolt azok el lettek kobozva a Cabal (elit) kezéből. A Cabal (elit) már csak a bolygó felszínén tud akciózni. 

The Resistance has been using its technology to clear the vast majority of environmental pollution in the layer between 0 and 30 meters below the surface that was put there by the activity of mankind. The Resistance has also removed most of remnants of past warfare such as weapons, skeletons and bones that have accumulated in that layer through millenia of violent activity of humanity and were an anchor for negative energy for a very long time. 

Az Ellenállás arra használja a technológiáját, hogy megtisztítsa a környezetszennyezés nagy részét a 0 és 30 méter közötti rétegben a felszín alatt, ami az emberiség tevékenysége során került oda. Az ellenállás ezen túl eltávolította a maradványait is a múlt háborúinak, mint pl.: fegyvereket, csontvázakat és csontokat, amik felgyülemlették ebben a rétegben az elmúlt évezred erőszakos tevékenységeit az emberiségnek és, mint egy horgonyként funkcionáltak a negatív energiák számára már nagyon hosszú ideje.

The Resistance has also blocked a certain technology that the etheric Archons had through which they could manifest their minions on the physical plane. All apparitions of Greys and Reptilians have thus ended.
Az Ellenállásnak sikerült szintén leblokkolnia egy bizonyos technológiát, ami az éterikus arkhonok számára lehetőséget adott, hogy manifesztálják a szolgáikat a fizikai síkon. Minden jelenés a szürkék és a reptiliánok részéről ez által véget ért. 

The Black Box technology has been removed. The physical Archons need to rely to occult rituals now to get intel from the etheric plane through a certain form of channeling and as you all know, channeling can be an unreliable source of intel.

A fekete doboz technológia is el lett távolítva. A fizikai arkhonoknak ezen túl okkult rituálékra van ahhoz szüksége, hogy adatokat szerezzenek az éter síkról, ami megfelel a csatornázás bizonyos formájának és ti is mind tudjátok, hogy a csatornázás lehet, akár megbízhatatlan forrása is az információnak. 

22,000 agents of the Resistance have come to the surface of the planet to support the preparation of the final liberation. This number will only increase with time. 

Az Ellenállás 22.000 ügynöke feljött a bolygó felszínére, hogy támogassa a végső felszabadulás előkészületét. Ez a szám idővel csak növekedni fog.

At this moment, the Cabal still pretty much controls the surface. Their main points of focus are control of the cash flow around the planet, manipulation of intel through the mass media for sheeple and through disinfo agents for light warriors and suppression of all evidence of life beyond the quarantine Earth.

Ebben a pillanatban is a Cabal (elit) még mindig az irányítása alatt tartja a felszín nagy részét. Az ő főbb fókuszpontjuk a pénz áramlásának irányítása a bolygó körül, manipulálása az információknak a média segítségével, hogy birkásítson és ezen keresztül dezinfós ügynökök alkalmazása a Fényharcosok/Fénymunkások alva tartására/megtévesztésére és elnyomni minden egyes bizonyítékot arról, hogy van élet a Földi karanténon kívül.

Certain operations of the Light forces will need to be undertaken before that control falls and they are already in place, ready to be activated at the right moment. One of these operations is already active and it involves the Pleiadian fleet. There is quite much that still needs to be done and it is extremely unlikely that the Event will happen before the opening of the portal on May 25th. 

Bizonyos műveleteknek a Fény erői által szükséges lesz befejeződniük még azelőtt, hogy ez az irányítás elbukik és, hogy ők már jelen legyenek a helyeiken, hogy készen álljanak az aktiválás helyes pillanatában. Egyike ezen műveleteknek már aktív és magában foglalja a Plejádi flottát is. Még mindig sok dolog van, amit szükséges befejezni és még az is egyelőre rendkívül valószínűtlen, hogy az Esemény megtörténjen a Május 25-i portál nyitás előtt.

Fordította HUNFény


Egy megjegyzés: Fontosnak érzem, hogy hozzászóljak a most általam fordított Cobra poszthoz, mert most felbukkant itt egy időpont. Nem azt akarom mondani, hogy a Cobra nem megbízható. Csak fel akarom hívni a figyelmed arra, hogy figyelj önmagadra és igyekezz dolgozni saját magadon! Ahogy dolgozol saját magadon azzal a Fény erőinek is előre gördíted a szekerét az úton. Akár egy kicsit is. Az is egy teljesítmény. A portál nyitásról csak annyit tudok elmondani, hogy Gaia felemelkedési folyamata el fog érni egy bizonyos pontot, ami a Föld fénytestének aktivációjával kapcsolatos. Ezen a ponton csak is a magas rezgésű és tisztaszívű emberi lények fognak tudni megmaradni. Ezért is fontos, hogy ezt elmondjam, mert jelenleg az történik, hogy ahogy az emberek egyre többet meditálnak, és a szeretetet küldik, mindenfelé annál több Fény bombázza a bolygónkat, ami aztán beindította/beindít egy csomó változást. Ez elkezdett már látszódni is a fizikai síkon, mert egyre több emberen fedezhető fel apróságok megfigyelésének segítségével, hogy egyre kevesebbet foglalkozzunk a vallás, a bőrszín és az olyan dolgok fitogtatásával, amik valójában csakis 2%-i különbséget takarnak egymás között és a tudatos manipulációra és megosztásra épülnek. Ezért is fontos tisztázni, hogyha minél több ember kezd el dolgozni önmagán és spirituálisan élni és tenni is, akkor az Esemény lehetősége sokkal hamarabb is bekövetkezik.


Ennyit kívánok hozzászólni megjegyzésként. 


Köszönöm a figyelmed!


Írta HUNFény

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése