2013. január 4., péntek

3. Bejegyzés: Cobra poszt angolról magyarra fordítva.Etheric Archon Grid

Éterikus Arkhon háló

After the successful opening of the Portal on December 21st, the etheric Archon grid is the main factor delaying the Event. If the Event was triggered, the etheric Archons would influence everyone involved: the surface Light forces carrying out the Event, the general population as well as the Cabal and all this would turn the Event into a disaster.

A december 21-ei sikeres portálnyitás után az egyetlen fő tényező, ami visszatartja az Eseményt. Ha az Esemény megtörténne az éterikus arkhonok befolyásolnának mindenkit. Beleértve: A felszíni Fényerőket, amelyek részt vesznek az Eseményben, az emberiséget és a cabalt (elitet) és az egész Esemény egy katasztrófává válna.

Etheric Archon grid must be removed to a great extent for the Event to happen. For the Light forces to be more successful in removing the etheric Archon grid, more awareness of its existence is needed among the general population.

Az éterikus arkhón hálót el kell távolítani, hogy ezzel egy hatalmas lökés keletkezhessen az Esemény megtörténése számára. Annak érdekében, hogy a Fényerői még sikeresebbek legyenek az éterikus arkhon háló eltávolításában, még több éberség megléte szükséges az emberiség tagjai között.

Etheric Archon grid is present in a thin layer that extends 8.6 miles upwards into the sky from the surface profile of our planet and also 8.6 miles downwards from the surface profile into the Earth's crust. The backbone of the etheric  Archon grid is a network of etheric hyperdimensional black hole wormholes which contain billions upon billions of reptilian and amoeba-like entities. When the Light from the Galactic central sun hits the wormholes, they cough up those entities who in turn begin to attack any Light beings they can find, those in incarnation and those on the non-physical planes. This is the reason of energy attacks that many lightworkers and light warriors are experiencing. The non-physical Light forces can remove the released negative entities after some time and teleport them into the Galactic central sun, but until then usually some damage is done already. Again, if more awareness is present about what is really going on, the Light forces will be more effective in protecting us and removing those negative entities.
Az Éterikus arkhon háló jelenléte egy nagyon vékony rétegen van jelen, aminek a kiterjedése 8.6 mérföld magasságig terjed a bolygónk talajszintjétől számítva az égben és persze lefelé is 8.6 mérföld mélységig a talajszinttől számítva le a földkéreg irányába. Az arkhon háló gerincét egy éterikus hiperdimenziónális feketelyuk-féreglyuk hálózat alkotja, amely több millió reptilián és amőbaszerű entitást tartalmaz. Amikor az a Fény, ami a Galaktikus központi napból eltalálja ezeket a féreglyukakat, akkor ezek az entitások kiugranak belőlük és elkezdik megtámadni az olyan Fénylényeket, akiket megtalálnak, akik ide inkarnálódtak és azokat, akik a nem-fizikai tereken vannak jelen. Ez az oka ezeknek az energetikai támadásoknak, amit sok fénymunkás és fényharcos folyamatosan tapasztalnak. A nem-fizikai Fényerők eltudják, távolítani az elszabadult negatív entitásokat némi idővel és teleportáció segítségével a Galaktikus Központi Napba, de előtte általában némi sérülést előtte bevisznek. Még egyszer, ha több éberség van jelen azzal kapcsolatban, hogy mi történik valójában, a Fény erői még hatékonyabbakká válnak a védelmünk és a negatív entitások eltávolítása során.

The etheric  Archon grid is controlled by a very small group of etheric Archons who give their orders to millions of etheric Draconians (sector commanders), those to billions of reptilians (warriors) and those to amoebas (semi-conscious elemental beings that just obey orders without questioning). 

Az éterikus arkhon háló egy kicsi csoportnyi éterikus arkhon által van vezérelve, akik a parancsaikat osszák ki több millió éterikus drakóniaiaknak (szektor parancsnokok), azok meg milliónyi reptiliánnak (harcosnak) és azoknak az amőbáknak (féltudatú elementál lények, akik kérdés nélkül hajtják végre a parancsokat).

The Archons control the grid with advanced etheric technology. The whole etheric plane within the 17.2 mile layer controlled by the Archons is permeated with strong electromagnetic field chambers that can distort space-time structure according to the program of the etheric mainframe computer program which directs the flow of etheric energies worldwide in a way that controls humanity the most. These chambers detect all positive thoughts and emotions and if these are too powerful, the chambers  send a signal to the etheric mainframe computer which then tightens the grid of distorted electromagnetic field around the person experiencing positivity, effectively shutting it down. If this is not enough, it activates additional ELF chambers with a low frequency infrasound hum that suppresses the person, with additional electric pulses sent into the solar plexus chakra to shortcircuit the kundalini energy, shutting it down. This is sometimes combined with strong electromagnetic fields around the third eye chakra, disorienting the mind and making the person sleepy or almost drugged. Along with that, strong negative thoughtforms are projected, constantly bombarding  the mind of the person.
Az arkhonok a háló irányítását egy fejlett éter technológiával látják el. Az egész éterikus téren belül a 17.2 mérföld (27.52 km) magasságú réteg archonok által van vezérelve, amit áthatottak erős elektromágneses mező kamrákkal, amik képesek torzítani a tér-idő struktúrát a szerint a program szerint, ami az éter főtéri számítógépes programja, ami elvezet ahhoz a világméretű folyó éter energiákhoz, amelyek irányítják az emberek legtöbbjét. Ezek a kamrák képesek észlelni minden pozitív gondolatot és érzelmet és, ha ezek túl erősekké válnak egy ponton túl, a kamrák jeleket küldenek az éterikus főáramú számítógépbe, ami aztán reakcióként szorítani kezdi az elektromágneses mezőt akörül a személy körül, aki pozitivitást él meg és hatásosan le is nyomják. Ha ez nem bizonyul elégnek, akkor kiegészítésként aktiválódnak az ELF kamrák alacsony frekvenciájú zümmögő infrahangot sugározva ezzel lenyomva az alanyt. Vele együtt kiegészítő elektromos impulzusokat küldve a solar plexus csakrába, hogy rövidre zárják a kundalini energiát végül pedig kikapcsolják. Ezt néha kombinálják nagyon erős elektromágneses mezőkkel is a harmadik szem csakrára célozva eltérítik vele az elmét és az alanyt álmossá vagy pedig fáradttá teszik. Ezzel együtt erős negatív gondolatformákat vetítenek ki, folyamatosan bombázva a személy elméjét.

Apart from all that, every person in incarnation has an energy amoeba parasite attached to the solar plexus area, which tries to control the emotional life of that person. It also connects with amoeba parasites in other persons, orchestrating conflicts.

Részeként ennek az egésznek minden egyes személy az inkarációja során hordoz egy energia amőba parazitát a solar plexus környékén, ami megpróbálja irányítani az érzelmi életét az adott személynek. Azt is hozzátéve, hogy összekapcsolódik más amőba parazitákkal annak érdekében, hogy konfliktusokat generálhasson.

Etheric Archons transmit data from the etheric mainframe computer into the physical Black Box which is in possession of one of the main Italian black nobility families and is connected with the physical mainframe computer of the Cabal (»the Beast«) and then linked to mainframe computers inside NSA. Although the Light forces have managed to put a computer virus into the Black Box, this virus has not been as successful as we have hoped.

Éterikus arkhonok adatokat továbbítanak az éterikus fővonalú számítógépről át egy fizikai Fekete Dobozba, amelyik birtokában van az egyik fő olasz fekete nemes családnál és ehhez is hozzá van kapcsolva egy fizikai fővonalú Elit (Cabal»a  fenevad«) számítógépre és ezzel együtt egy másik számítógép hálózatra az NSA-nál. Bár a Fény erői telepítettek egy vírust a Fekete Dobozba ez a vírus mégsem volt annyira sikeres, mint ahogy reméltük.

Etheric Archons are very allergic to a few things. First to the energy of Love, especially to Love between a man and a woman. When they see a happy couple, they want to destroy the Love between them, because that Love gives the power to the non-physical Light forces to remove the etheric Archons and their minions.

Az Éterikus arkhonok nagyon allergiásak néhány dologra. Elsődlegesen a Szeretet energiára, különösen a szerelemre egy férfi és egy nő között. Amikor ők meglátnak, egy boldog párt ők el akarják pusztítani a szerelmet kettejük között, mert ez a szeretet energiát ad a nem-fizikai Fény erőknek, hogy eltávolítsák az éterikus arkhonokat és a szolgáikat.

Second, they are allergic to healthy sexual energy. They suppress this energy in the human population, and when they are not successful in suppressing it, they pervert it. Sexual energy is the life force itself and when they succeed in suppressing it, they get a sheeple population on the surface of the planet that can easily be controlled.

Másodjára, ők nagyon allergiásak az egészséges szexuális energiára. Ők le akarják nyomni ezt az energiát az emberi populációban, és amikor nem járnak sikerrel, hogy lenyomják, akkor perverzitássá alakítják. A szexuális energia életenergia önmagában, és amikor sikerül lenyomniuk ők eredményül egy nyáj populációt kapnak a bolygó felszínén, akiket könnyű irányítani.

Third, they are allergic to energies of positive ET civilizations and energies of the Ascended Masters. They try to suppress, distort and manipulate these energies whenever possible. 

Harmadjára ők allergiásak a pozitív földönkívüli civilizációk és a Felemelkedett Mesterek energiájára. Ők megpróbálják elnyomni, torzítani és manipulálni ezeket az energiákat amikor csak lehetséges.

Etheric  Archon grid is present around this planet for the last 26,000 years and was greatly reinforced during Congo Archon invasion in 1996 when it was strengthened by many reptilian entities from our Galaxy and from the Andromeda galaxy as well. In late 1995, Archons became afraid that the Galactic Confederation will make real contact with the surface population of this planet and they reinforced the grid to prevent that. Most of those reinforcements have already been cleared away into the Galactic central sun and there are special plans created by the Light forces that I am not yet allowed to speak about, for those reptilians remaining. 

Az éterikus arkhon háló jelen van már vagy 26 000 éve a bolygó körül és nagyon megerősítették a Kongói arkhon invázió idején 1996-ban, amikor rengeteg reptilián által lett megerősítve, amik a mi galaxisunkból és az amdrómédia galaxisból származtak. Későn 1995-ben az archonok megijedtek attól, hogy a Galaktikus Konföderáció (Galaktikus Föderáció…) valódi kapcsolatot fog létesíteni a bolygó felszíni lakosságával és ők emiatt a háló megerősítése által elkerülték ezt. Azoknak az erősítéseknek a legtöbbje már elvan söpörve a Galaktikus Központi napba és létre vannak hozva különleges tervek arra a Fény erői által amikről én nem kaptam engedélyt, hogy beszéljek a még megmaradt reptiliánok miatt.

I am not describing all this to frighten you, but to bring awareness into a situation that is happening to many people right now so that we can transform it.


Én nem azért írom le ezt, hogy megijesszelek téged, dehogy éberséget hozzunk elő ebben a szituációban, ami most történik éppen sok emberrel szóval mi ezt át tudjuk transzformálni.

Goddes Vortex technology, combined with our awareness, will dissolve the etheric Archon grid. I will dedicate a separate blog post to the Goddess Vortex technology, describing it in detail. 

Istennői örvény technológiával és a saját éberségünkkel kombinálva lehetségessé válik eltávolítani az éterikus arkhon hálót. Ennek én egy külön blog bejegyzést fogok szentelni, hogy részletekbe menően leírjam magát az Istennői örvény technológiát.

I have recieved instructions to create something called the Archon Patrol. It will be a facebook group where members will report Archons' influence and energy attacks upon them and other members of the group will send them healing and support. This is how we will maintain the awareness of the situation. Hereby I am asking the right person to step forward to create and moderate the Archon Patrol facebook group and I will give him/her further instructions.

Instrukciókat kaptam azzal kapcsolatban, hogy hozzak létre valami olyasmit, amit úgy hívnak, hogy Arkhon Őrjárat. Ez egy facebook csoport lesz, ahol a tagok jelentik az archonok befolyását és az energetikai támadásokat saját magukon és ez által más tagok a csoportból gyógyítást és támogatást küldenek. Ez az, ami által fenntartjuk az éberséget a szituációban. Ezért kérem én az alkalmas személyt, hogy lépjen elő és hozza létre illetve moderálja az Arkhon Őrjárat facebook csoportot és én adok neki további instrukciókat.

Apart from that, I am also asking people with advanced expertise in healing of post-traumatic stress, in soul retrieval, in energy protection and in exorcism (negative entity removal) to contact me at cobraresistance@gmail.com, detailing their area and level of expertise. We are creating a core group team to finaly start dealing with the situation.


Részben ebből kifolyólag szeretném megkérni az olyan komoly szakértelmű emberek jelentkezését, akik tudnak gyógyítani poszt-traumatikus stresszt, lélek beöntést, energetikai védelmet és exorkizmust (negatív entitás eltávolítást) végeznek azok lépjenek velem kapcsolatba a cobraresistance@gmail.com –ra. Részletezve a „szakterületét” és a szakértelem szintjét. Mi létrehozunk egy mag csoportot, hogy végre megkezdjük a megoldását a szituációnak.

The Pleiadians have asked me not to release the Ascension plan until the etheric Archon situation is properly adressed. I apologize for the inconvenience.


A Plejádiak megkértek engem, hogy ne hozzam még nyilvánosságra a Felemelkedés tervét egészen addig, ameddig az éterikus arkhon szituáció nincsen megoldva. bocsánatot kérek ezért a kényelmetlenségért.

Anyway, Victory of the Light!
Egyébként, Győzelmet a Fénynek!


Fordította: HUNFény

1 megjegyzés: