2013. június 23., vasárnap

35. Bejegyzés: Cobra poszt 3. Angolról magyarra fordítva...Short Situation Update
 
Rövid helyzetjelentés

Significant progress has been made after the opening the Portal on May 25th.

Hatalmas előrelépést sikerült elérni a Május 25-ei portálnyitást követően.

On the non-physical planes, the final offensive of the Light forces to clear all remaining negative entities has commenced. This offensive will continue until the final and complete liberation of the non-physical planes and the Light forces will not retreat under any circumstances. This offensive is one of the key elements for the planetary liberation and we can compare it with Operation Overlord offensive in 1944 which decided the victory of the Allied forces in World War 2. Although it will still take some time for the liberation to be completed, our victory is assured. 

A nem-fizikai tereken, a Fény erők végső támadása, ami a végleges megtisztítását takarja a negatív entitásoktól ezeken a tereknek már megkezdődött. Ez a támadás folytatódni fog egészen addig, ameddig a végső és a teljes felszabadulás a nem-fizikai tereknek nem lesz teljes és a Fény erői sem fognak visszavonulni semmi esetre sem. Ez az offenzíva az egyike a kulcs elemeinek a bolygó felszabadításához, amit hozzáhasonlíthatunk az Overlord hadművelethez 1944-ből, ami végleg eldöntötte a Szövetséges erők győzelmét a második világháborúban. Habár ez is igényelni fog némi időt, hogy a felszabadulás beteljesüljön, de a győzelem biztos.

In the subterranean network below the surface of the planet, a process of integration of the Resistance Movement into the Galactic Confederation is taking place. Many different positive cosmic races are building their bases in the deeper portions of the underground network as part of spiritual, cultural and sociological integration process. You need to understand that only about 70 percent of Galactic races are humanoid and there are many exotic forms of life out there. Nevertheless, cosmic Love is the deeper bond which connects all these races, no matter how strange or exotic their physical body or psychological makeup might be. This integration process will strengthen cosmic Love and brotherhood between different cosmic races and the Resistance as part of preparations for the First Contact for the surface population which will happen after the Event. The other part of this process will include the appearance of certain members of some of those races on the surface of the planet within this year of 2013. Those appearances may or may not be public. Details about this project must remain classified for now. 

A földalatti hálózatok, amik rögtön a bolygó felszíne alatt vannak egy integrációs folyamatuk is kezdetét vette kiindulva az Ellenállási Mozgalomból át a Galaktikus Konföderációba. Rengeteg különböző pozitív kozmikus faj építi ki a saját földalatti bázisát a mélyebb szegletek részeként ennek a földalatti hálózatnak, amit spirituális, kulturális és szociológiai integráció formájában valósítanak meg. Meg kell értened, hogy csak körülbelül a 70 százaléka a Galaktikus fajoknak humanoid és annak is sok egzotikus életformája van kint. Mindazonáltal, a Kozmikus Szeretet az ő mélyebb motivációjuk, ami összekapcsolja ezeket a fajokat, nem számít, hogy mennyire furcsa vagy egzotikus a fizikai testük vagy a lélektani felépítésük mivolta. Ez az integrációs folyamat meg fogja erősíteni a kozmikus Szeretetet és a testvériséget a különböző kozmikus fajok között és az Ellenállás között a felkészülés részeiként, ami az Első Kapcsolatfelvételt takarja a felszíni emberiséggel, ami meg fog történni az Eseményt követően. A másik része ennek a folyamatnak, ami tartalmazni fogja a felbukkanását egyes egyének számára és néhány faj is közülük, akik a felszínen fel fognak bukkanni 2013-ban. Azok a felbukkanások lehetséges vagy nem lehetséges, hogy publikusak lesznek. A részletek erről a projektről egyelőre titkosítva kell, hogy még legyenek.

Needless to say, there are many projects and operations taking place behind the scenes and hopefully soon there will be results and I will have interesting news.

Szükségtelen mondani, hogy rengeteg projekt és művelet vette kezdetét a háttérben, ami remélhetőleg hamarosan eredményekkel is jár, és mellékesen érdekes hírekkel is beszámolhatok.

Fordította HUNFény Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése